Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Ως Αστική Ευθύνη ορίζεται η υποχρέωση που έχει αυτός που προκάλεσε ζημιά σε κάποιον τρίτον, να την αποκαταστήσει. Η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης καλύπτει τις δαπάνες απόκρουσης (π.χ. δικαστικά έξοδα) και ικανοποίησης των απαιτήσεων του τρίτου, κατά του ασφαλισμένου, οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του.

Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και, πολύ περισσότερο, όλες οι επιχειρήσεις, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, έχουν σημαντικές υποχρεώσεις και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες ευθύνες έναντι εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών, ακόμη και έναντι του περιβάλλοντος. Τις ευθύνες αυτές οφείλουν (είτε από το Νόμο, είτε όχι) να τις καλύπτουν με τα κατάλληλα ασφαλιστήρια.

Υπάρχουν εξειδικευμένες εταιρίες που πρωτοστατούν τα τελευταία χρόνια στον τομέα της ασφάλισης αστικής ευθύνης, διαθέτοντας μια πλήρη γκάμα ασφαλιστικών προγραμμάτων, τα οποία συμβαδίζουν με τις σύγχρονες κοινωνικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις και είναι ειδικά σχεδιασμένα για κάθε ομάδα επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.

Καλύψεις:

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο «Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων» μπορεί να  συνδυάζει σε ένα ασφαλιστήριο, τις καλύψεις Γενικής Αστικής Ευθύνης, Αστικής Ευθύνης Εργοδότη και Αστικής Ευθύνης Παραγωγού Προϊόντος.

Η κάλυψη αφορά σε ευθύνες που απορρέουν από:

  • την εν γένει δραστηριότητα της επιχείρησης
  • τα προϊόντα της
  • τις εγκαταστάσεις της
  • τη διαφημιστική επικοινωνία της
  • την ιδιότητά της ως εργοδότη έναντι του προσωπικού της.

Πάρτε τώρα προσφορά