Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Όταν αναφερόμαστε στην ασφάλεια αυτοκινήτου πρέπει να γνωρίζετε δύο βασικές πληροφορίες.

  • Η πρώτη είναι η υποχρεωτική εκ του νόμου ασφάλιση για την αστική ευθύνη που έχουμε έναντι τρίτων, από την κίνηση του οχήματος, δηλαδή οι σωματικές βλάβες ή οι υλικές ζημιές που μπορεί να προκαλέσουμε από την κίνηση του αυτοκινήτου μας. Τα κατώτατα όρια ανά ατύχημα στην Ελλάδα είναι ένα εκατομμύριο διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (1.200.000 ευρώ) ανά θύμα για σωματικές βλάβες και ένα εκατομμύριο διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (1.200.000 ευρώ) για υλικές ζημιές ανά ατύχημα.
  • Η δεύτερη είναι η προαιρετική κάλυψη του αυτοκινήτου σας από συγκεκριμένους κινδύνους (κλοπή, φωτιά, καιρικά φαινόμενα, θραύση κρυστάλλων, οδική βοήθεια, ίδιες ζημιές του αυτοκινήτου σας – μικτή ασφάλεια κ.λ.π.).

 

Στη Welcome Insurance σας προσφέρουμε:

  • Εξατομικευμένες προσφορές ανάλογα με τις επιθυμητές καλύψεις και όχι «προκάτ» λύσεις κοινές για όλους.
  • Αμεσότητα στην επικοινωνία και εξυπηρέτηση από τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο.

Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα αυτοκινήτου.