Ειδικοί κίνδυνοι

Τι είναι οι ειδικές ασφαλίσεις;

Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Διαχείρισης Κινδύνων (IRMI), οι ‘’Ειδικοί Κίνδυνοι’’ είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται από εμπορικές ασφαλιστικές εταιρείες για να περιγράψει ασυνήθιστα χαρακτηριστικά κάλυψης, ή τύπους κινδύνων που δεν αναλαμβάνονται από τους περισσότερους ασφαλιστές.

Τα προγράμματα ειδικής ασφάλισης γίνονται ειδικά για επιχειρήσεις που χρειάζονται ασυνήθιστη κάλυψη. Αυτοί οι επαγγελματικοί λογαριασμοί ενδέχεται να περιλαμβάνουν συμμετοχές υψηλού κινδύνου, ή να διαθέτουν αντικείμενα που συνήθως δεν καλύπτονται από τυπικές πολιτικές.

Ποιος χρειάζεται ειδική ασφάλιση;

Κατά κύριο λόγο, οι ειδικές ασφαλίσεις απευθύνονται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ένα περιφερειακό ή παγκόσμιο επίπεδο, αλλά στο σημερινό περιβάλλον αυτό δεν αποτελεί τον κανόνα.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εκτίθενται σε ειδικούς κινδύνους είναι επίσης περιπτώσεις που πρέπει να εξεταστούν.

Τα στελέχη που απαρτίζουν το τμήμα ειδικών κινδύνων διαθέτουν άριστο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και πολύχρονη εργασιακή εμπειρία σε πολυεθνικούς οργανισμούς.

 • Έχουν άριστη γνώση εξειδικευμένων προϊόντων.
 • Παρέχουμε Tailor Made υπηρεσίες προσαρμόζοντας τους όρους των συμβολαίων έτσι ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες των ασφαλισμένων μας.
 • Έχουμε συνάψει και αναπτύσσουμε συνεχώς διεθνείς συνεργασίες έτσι ώστε να παρέχουμε παγκόσμια κάλυψη στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και εκτός Ελλάδος.
 • Το τμήμα ειδικών κινδύνων λειτουργεί και συμβουλευτικά (Risk Assessment) έχοντας στην διάθεση του Νομικό Σύμβουλο και Σύμβουλο Τεχνικών Έργων.
 • Σκοπός μας είναι να παρέχουμε με υπευθυνότητα τις καλύτερες υπηρεσίες διασφαλίζοντας την θετική προοπτική των επιχειρήσεων.

Στόχος μας είναι να αποτελέσουμε σημείο αναφοράς στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις κι έναν πολύτιμο σύμμαχό σας στις επαγγελματικές σας δραστηριότητες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ WELCOME INSURANCE

 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (Credit Insurance):

Η Ασφάλιση Πιστώσεων προσφέρει προστασία στην επιχείρησή σας έναντι της αφερεγγυότητας των πελατών σας. Ο διακανονισμός των πληρωμών είναι καθημερινή φροντίδα σε κάθε επιχείρηση. Πάντα υπάρχουν απρόβλεπτα γεγονότα ακόμη και για επιχειρήσεις που διαθέτουν πρόσβαση στα πιο εξελιγμένα συστήματα πληροφοριών και ενημέρωσης. Οι απαιτήσεις στις περισσότερες επιχειρήσεις αποτελούν το 30 – 40 % του ενεργητικού τους. Μια σημαντική επισφάλεια είναι δυνατόν να επηρεάσει τα ετήσια αποτελέσματα της επιχείρησης, να επιβαρύνει τον ισολογισμό της και μερικές φορές να απειλήσει ακόμα και την βιωσιμότητά της.

Η ασφάλιση πιστώσεων καλύπτει τους ασφαλισμένους σε δύο βασικές περιπτώσεις αφερεγγυότητας των αγοραστών τους:

 • Αποδεδειγμένης Αφερεγγυότητας

Όταν ο αγοραστής πτωχεύσει, ή όταν έλθει σε δικαστικό ή εξωδικαστικό διακανονισμό με τους πιστωτές του.

 • Καθυστερημένης Πληρωμής

Όταν ο αγοραστής καθυστερεί την πληρωμή των υποχρεώσεών του στον ασφαλισμένο, μετά τη λήξη της αρχικής διάρκειας πίστωσης ή των τυχόν παρατάσεών της.

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;

Γιατί μέσα από την εμπειρία, τις εξειδικευμένες γνώσεις και την αμεσότητα, μπορούμε να σας παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές προτάσεις Ασφάλισης Πιστώσεων και τα υψηλότερα πιστωτικά όρια. Μπορούμε να παρέχουμε τοπική, περιφερειακή και παγκόσμια κάλυψη.

Γιατί παρέχουμε επίσης δωρεάν 8ωρη εκπαίδευση στο οικονομικό σας τμήμα σχετικά με την εφαρμογή και τη σωστή χρήση της σύμβασης ασφάλισης πιστώσεων.

Γιατί συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες του κόσμου και μπορούμε να προτείνουμε την καλύτερη επιλογή για την επιχείρησή σας.

Γιατί μπορούμε να παρέχουμε χωρίς κόστος σε όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησής σας τα προνόμια των μεγαλύτερων νοσοκομείων της Ελλάδας τα οποία απολαμβάνουν όλοι οι εργαζόμενοι των εταιριών που ασφαλίζονται μαζί μας!!!

Αν ήδη έχετε ασφάλιση πιστώσεων:

   Γιατί μπορούμε να προτείνουμε βελτίωση των όρων και των καλύψεων του ασφαλιστηρίου σας.

Γιατί μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία με την εταιρία για διεύρυνση των πιστωτικών σας ορίων.

 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Surety Bond):

Εάν η εταιρεία σας συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς ή απαιτεί Εγγυητική Επιστολή για την ορθή εκτέλεση ενός έργου, μπορούμε να αξιολογήσουμε τις ανάγκες σας και να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή λύση.

Οι εγγυητικές επιστολές είναι απαραίτητες σε πληθώρα επιχειρήσεων για τις συναλλαγές τους με το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Μέχρι πρότινος η έκδοση εγγυητικών επιστολών αποτελούσε χρηματοοικονομικό προϊόν, προσφερόμενο αποκλειστικά και μόνο από τις Τράπεζες. Πλέον η έκδοση εγγυητικών επιστολών δεν αποτελεί μονοπώλιο των τραπεζικών ιδρυμάτων με ότι αυτό συνεπάγεται, αφού στον χώρο εισέρχονται και οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέροντας σαφώς καλύτερους όρους και κόστος, καθώς και απλοποιημένες διαδικασίες.

Μία εγγυητική επιστολή είναι ένα έγγραφο που εκδίδεται από ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό και ενεργεί ως εγγύηση τήρησης, από τον εντολέα (αυτόν για τον οποίο παρέχεται η εγγύηση), υποχρεώσεων οικονομικού περιεχομένου σε έναν δικαιούχο και οι οποίες απορρέουν από νόμιμες συναλλαγές. Δημιουργείται λοιπόν μια τριμερής σχέση, με εμπλεκόμενα μέρη τον εγγυητή, τον εντολέα και το δικαιούχο.

Οι εγγυητικές επιστολές είναι στην ουσία συμβάσεις με τις οποίες ο χρηματοοικονομικός οργανισμός αναλαμβάνει την υποχρέωση προς το δικαιούχο, ότι στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του, θα την εκπληρώσει ο εγγυητής και θα την εκπληρώσει για το ορισμένο ποσό που αναγράφεται στο σώμα της εγγυητικής επιστολής.

 ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (D&O):

Η D&O Insurance σας προστατεύει εάν αντιμετωπίσετε αγωγές που υποστηρίζουν λανθασμένες αποφάσεις στη διαχείριση της επιχείρησής σας.

Όταν κάποιος υπηρετεί στο διοικητικό συμβούλιο ή ως στέλεχος της εταιρείας, εκπροσωπεί τον οργανισμό. Εάν γίνει αντιληπτό ότι οι ενέργειές τους έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην εταιρεία, είναι ευάλωτοι σε αγωγές. Η ασφάλιση D&O καλύπτει αξιώσεις καταπιστευματικότητας κατά εκείνων που υπηρετούν ως διευθυντές ή στελέχη της εταιρείας, προστατεύοντας τα προσωπικά τους περιουσιακά στοιχεία.

Λόγω της πολυπλοκότητας του περιβάλλοντος και της αυξημένης ροής πληροφοριών υπάρχει επαρκώς αυξημένος κίνδυνος λανθασμένης εκτίμησης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα του οργανισμού.

Μπορούμε να ελέγξουμε τον οργανισμό σας και να παρέχουμε εκτεταμένη κάλυψη.

H welcome Insurance, προσφέρει μια σειρά προϊόντων Διαχείρισης Ευθύνης, τα οποία ασφαλίζουν βασικά και επιπλέον επίπεδα σε άμεση και προαιρετική βάση, με δυνατότητα έκδοσης σε πολλές γλώσσες, επιλογή νόμου και δικαιοδοσίας.

ΦΑΣΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

 • Διευθυντές και στελέχη (Side A-D)
 • Side Α Excess DIC
 • Ευθύνη Ανεξάρτητων Διευθυντών
 • Ευθύνη διαχειριστών συνταξιοδότησης
 • Ευθύνη Εργατικών πρακτικών
 • Εμπορικό έγκλημα

 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (PI):

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης (PI) είναι μια εμπορική πολιτική που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, εάν οι πελάτες ισχυρίζονται ότι μια υπηρεσία είναι ανεπαρκής.

Η ασφάλιση επαγγελματικής αποζημίωσης σας προστατεύει από αξιώσεις για απώλεια ή ζημιά που προέρχονται από πελάτες ή τρίτους, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων των υπηρεσιών που παρείχατε από αμέλεια ή των συμβουλών που προσφέρατε από αμέλεια.

Αιτήσεις αποζημίωσης μπορούν να υποβληθούν εναντίον σας ακόμη και αν παρείχατε μια υπηρεσία ή προσφέρατε δωρεάν συμβουλές.

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης βοηθά σε ένα ευρύ φάσμα σεναρίων, όπως αξιώσεις επαγγελματικής αμέλειας, αξιώσεις απώλειας δεδομένων και ισχυρισμοί ότι έχετε δώσει κακές επιχειρηματικές συμβουλές.

Εάν υποθέσουμε ότι κάποιος, εντός του οργανισμού σας, δεν εφαρμόζει τη δέουσα επιμέλεια, αφήνει ευαίσθητα αρχεία εκτεθειμένα ή δίνει επιζήμιες συμβουλές σε ένα email, είναι εύκολο να βρεθείτε αντιμέτωποι με νομικές διαδικασίες.

Δύσκολοι τομείς όπως η δυσφήμιση και η πνευματική ιδιοκτησία καλύπτονται επίσης από επαγγελματική ασφάλιση αποζημίωσης. Εάν πχ ο συνεργάτης σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιράζεται έναν αμφισβητήσιμο ισχυρισμό σχετικά με έναν ανταγωνιστή, ή άλλη εταιρεία λέει ότι η εργασία σας είναι πολύ παρόμοια με τη δική τους, η εφαρμογή της σωστής επαγγελματικής πολιτικής αποζημίωσης μπορεί να καλύψει το κόστος της νομικής υπεράσπισης και τυχόν πληρωμές.

 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΩΝ (Cyber Insurance):

Η ασφάλεια κυβερνοασφάλειας, που ονομάζεται επίσης ασφάλιση αστικής ευθύνης στον κυβερνοχώρο, ή ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, είναι μια σύμβαση που μπορεί να αγοράσει μια οικονομική οντότητα για να βοηθήσει στη μείωση των οικονομικών κινδύνων που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα στο διαδίκτυο.

Ένα περιστατικό στον κυβερνοχώρο μπορεί να επηρεάσει μια επιχείρηση με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, το ransomware μπορεί να σημαίνει ότι τα συστήματα ή οι συσκευές σας δεν είναι διαθέσιμα ή ενδέχεται να χάσετε δεδομένα (ή τα δεδομένα των πελατών σας) λόγω μόλυνσης από ιούς ή κακόβουλο λογισμικό. Είναι σημαντικό να αποκτήσετε πλήρη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο επηρεάζεστε και των επιπτώσεων που θα έχει αυτό στον οργανισμό σας. Αυτό περιλαμβάνει τον οικονομικό αντίκτυπο της διακοπής της επιχείρησης και το σχετικό κόστος απόκρισης και ανάκτησης.

Σε αντίθεση με περιστατικά όπως πυρκαγιά ή κλοπή, τα περιστατικά στον κυβερνοχώρο συχνά δεν περιορίζονται σε μία τοποθεσία. Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του οργανισμού σας και των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ διαφορετικών τμημάτων είναι ζωτικής σημασίας για τον προσδιορισμό της έκτασης ενός περιστατικού, το οποίο μπορεί να έχει εκτεταμένες επιπτώσεις.

 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ (W&I):

Η ασφάλιση συγχωνεύσεων και εξαγορών είναι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που χρησιμοποιείται σε συγχωνεύσεις και εξαγορές για την προστασία από ζημίες που προκύπτουν λόγω της παραβίασης όρων του πωλητή στη συμφωνία εξαγοράς. Ο βασικός στόχος της ασφάλισης συγχωνεύσεων και εξαγορών (W&I) είναι να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο (συνήθως τον αγοραστή) για ζημία που υπέστη ως αποτέλεσμα παραβίασης της εγγύησης του πωλητή και, κατά περίπτωση, αξίωσης βάσει αποζημίωσης σε συμφωνία πώλησης και αγοράς.

Μπορούμε να αξιολογήσουμε τους κινδύνους τόσο οικονομικά όσο και νομικά και να συμβουλεύσουμε τους πελάτες που σκέφτονται να εμπλακούν σε μια συγχώνευση ή εξαγορά, ποιες συγκεκριμένες ενότητες κινδύνου να ασφαλίσουν

Πάρτε τώρα προσφορά