Ειδικοί κίνδυνοι

Τι είναι οι ειδικές ασφαλίσεις; Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Διαχείρισης Κινδύνων (IRMI), οι ‘’Ειδικοί Κίνδυνοι’’ είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται από εμπορικές ασφαλιστικές εταιρείες για να περιγράψει ασυνήθιστα χαρακτηριστικά κάλυψης, ή τύπους κινδύνων που δεν αναλαμβάνονται από τους περισσότερους ασφαλιστές. Τα προγράμματα ειδικής ασφάλισης γίνονται ειδικά για επιχειρήσεις που χρειάζονται ασυνήθιστη κάλυψη. Αυτοί οι […]

Ομαδικές Ασφαλίσεις

Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις είναι προγράμματα που παρέχουν επιπλέον παροχές στους εργαζόμενους σε σχέση με την Κοινωνική Ασφάλιση. Έχουν σκοπό την εξασφάλιση τόσο των ασφαλισμένων όσο και των οικογένειών τους από απρόβλεπτα περιστατικά που μπορεί να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Σε ποιους  απευθύνεται; Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις απευθύνονται σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 5 άτομα, αλλά […]

Νομική Προστασία

Οι νόμοι και οι διατάξεις που σχετίζονται με την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητα είναι πολύπλοκοι. Το δίκαιό σας βρίσκεται συνεχώς σε κίνδυνο. Ακόμη και αν δικαιωθείτε, συχνά θα πρέπει να ακολουθήσετε χρονοβόρες διαδικασίες που δεν κοστίζουν μόνο χρόνο αλλά και πολλά χρήματα, γιατί οι δίκες είναι και αβέβαιες και δαπανηρές. Δικηγόροι, πραγματογνώμονες και δικαστικά […]

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Ως Αστική Ευθύνη ορίζεται η υποχρέωση που έχει αυτός που προκάλεσε ζημιά σε κάποιον τρίτον, να την αποκαταστήσει. Η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης καλύπτει τις δαπάνες απόκρουσης (π.χ. δικαστικά έξοδα) και ικανοποίησης των απαιτήσεων του τρίτου, κατά του ασφαλισμένου, οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και, πολύ περισσότερο, όλες οι επιχειρήσεις, κατά τη […]

Ασφάλεια Επιχείρησης

Η βιωσιμότητα  μιας επιχείρησης δεν εξαρτάται μόνο από την ύπαρξη πελατών και τις εμπορικές αποφάσεις που παίρνει ο επιχειρηματίας. Πολλές φορές αυτή επηρεάζεται ανεπανόρθωτα από ζημιές που θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με το κατάλληλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η διακοπή εργασιών της επιχείρησής σας ως συνέπεια κάποιου απρόβλεπτου και τυχαίου γεγονότος, όπως η πυρκαγιά, η […]